Praca

Jeśli chcesz dołączyć do naszego zespołu w Godzikowicach, wyślij nam swoją aplikację na adres praca@sil-pro.pl , być może wkrótce będziemy Cię potrzebować.

 

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z udziałem w procesie rekrutacyjnym

 

Zgodnie z art. 13 RODO informujemy, iż Administratorem danych w stosunku do osób ubiegających się o zatrudnienie jest firma SIL-PRO BLOCZKI SILIKATOWE SP. Z O.O. Godzikowice 50M, 55-200 Oława. Dane kontaktowe do Administratora danych: odo@sil-pro.pl lub pocztą tradycyjną na w/w adres.  Informujemy, iż Inspektor Ochrony Danych nie został powołany. Informujemy, iż dane osobowe przetwarzane są lub mogą być w następujących celach: (i) w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego w związku z ogłoszeniem o poszukiwaniu kandydata do pracy. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, art. 22’1 (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO). Informujemy, iż podanie danych osobowych ma charakter ustawowy i wynika z art. 22’1 Kodeksu pracy, (ii) w związku z przetwarzaniem danych osobowych w planowanych (przyszłych) przez Administratora danych procesach rekrutacyjnych. W przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych, planowanych przez Administratora danych rekrutacjach, prosimy o umieszczenie w CV klauzuli o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesłanej dokumentacji w celu uczestnictwa w przyszłych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez Administratora danych”. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby, której dane dotyczą na przetwarzanie jej danych osobowych w planowanych przez Administratora danych procesach rekrutacyjnych (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Informujemy, iż wyrażanie zgody ma charakter dobrowolny, a wyrażona zgoda może zostać wycofana w każdym czasie, bez wpływy na inne postanowienia wynikające z procesu rekrutacyjnego. W przypadku wycofania wyrażonej zgody, dane osobowe nie będą brane pod uwagę w przyszłych (planowanych) przez Administratora danych rekrutacjach. Informujemy, iż zakres przetwarzanych danych osobowych w procesie rekrutacji wynika z art. 22’1 § 1 Kodeksu Pracy. Zgodnie z art. 22’1 § 1, pracodawca żąda od osoby ubiegającej się o zatrudnienie podania danych osobowych obejmujących: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez taką osobę, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Pracodawca żąda podania danych osobowych w zakresie: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez taką osobę, wykształcenie - gdy jest to niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku. Nadto, osoba ubiegająca się o zatrudnienie może z własnej inicjatywy podać i przekazać do pracodawcy szerszy zakres danych, aniżeli wynika to z art. 22’1  § 1 Kodeksu Pracy w tym: (i) dane szczególnie chronione wskazane w art. 9 RODO (za szczególne kategorie danych osobowych/dane szczególnie chronione uważa się: pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych, dane genetyczne, dane biometryczne, dane dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej), (ii) dane w postaci przekazanego przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie linku bądź linków do informacji o sobie (w tym linków do mediów społecznościowych lub dedykowanych stron www),przy czym przekazanie danych osobowych w większym zakresie uznaje się, jako dobrowolne wyrażenie zgody na ich przetwarzanie przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie. Informujemy, iż w przypadku, gdy osoba ubiegająca się o zatrudnienie przekaże z własnej inicjatywy dane osobowe w większym zakresie niż zostało to określone w art. 22’1 Kodeksu pracy, zgoda na ich przetwarzanie może być wycofana w każdym czasie bez negatywnego wpływu na prowadzony obecny lub przyszły proces rekrutacyjny. Informujemy, iż dane osobowe są lub mogą być ujawniane odbiorcom danych osobowych, organom państwowym wyłącznie na mocy obowiązujących przepisów prawa lub stronom trzecim w oparciu o art. 28 RODO – powierzenie przetwarzania danych osobowych. Kategorie odbiorców, którym ujawnia się dane osobowe to: zewnętrzne podmioty doręczające usługę w zakresie rekrutacji w postaci dedykowanych aplikacji rekrutacyjnych, zewnętrzne firmy zajmujące się przeprowadzeniem procesu rekrutacyjnego na polecenie Administratora danych, inne podmioty świadczące usługi wspierające przeprowadzenie procesu rekrutacyjnego Administratora danych. Administrator danych na żądanie udostępnia wykaz wszystkich podmiotów, którym ujawnia się dane osobowe w procesie rekrutacyjnym. Informujemy, iż w prowadzonym procesie rekrutacyjnym, dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego (czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy). Informujemy, iż dane osobowe przetwarzane są lub mogą być: (i) w celu przeprowadzenia bieżącej rekrutacji – przez okres 6 miesięcy od daty zakończenia procesu rekrutacji, (ii) w celu przetwarzania danych osobowych w związku z prowadzeniem planowanych (przyszłych) przez Administratora danych rekrutacji – przez nie dłuższy niż 24 m-c od daty zakończenia rekrutacji lub do momentu wycofania wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w planowanych (przyszłych) rekrutacjach. Administrator danych informuje, iż w/w okres przetwarzania danych osobowych może ulec zmianie (wydłużeniu) w zależności od okoliczności, które mogą wpłynąć na konieczność zmiany w/w okresu. W przypadku zmiany w/w okresu przetwarzania danych osobowych, Administrator danych poinformuje o takiej zmianie osoby uczestniczące w procesie rekrutacyjnym. Informujemy o prawie do żądania od Administratora danych dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych. Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie. Dane kontaktowe do organu nadzorczego: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa lub poprzez dane kontaktowe dostępne na stronie internetowej organu: https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt. Informujemy, iż dane osobowe przetwarzane w związku z prowadzona rekrutacja lub przyszłą rekrutacją nie podlegają profilowaniu, zautomatyzowanemu profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu. Informujemy, iż Administrator danych nie planuje innego celu przetwarzania danych osobowych niż wskazany powyżej. W przypadku wystąpienia innych celów, Administrator danych poinformuje o tych celach w odrębnym komunikacie. Informujemy, iż w celu ochrony prywatności i danych osobowych, Administrator danych wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych. Informujemy, iż proces rekrutacyjny może opierać się o dane osobowe pochodzące bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą lub z innych źródeł, czyli niebezpośrednio od osoby, której dane dotyczą. W przypadku pozyskania danych osobowych z innych źródeł, niż bezpośrednio od osoby ubiegającej się o zatrudnienie, Administrator danych, zgodnie z art. 14 ust. 3 RODO, informuje osobę, której dane dotyczą o przetwarzaniu jej danych osobowych w rozsądnym terminie po pozyskaniu danych osobowych – najpóźniej w ciągu miesiąca, a jeżeli dane osobowe mają być stosowane do komunikacji z osobą, której dane dotyczą – najpóźniej przy pierwszej takiej komunikacji z osobą, której dane dotyczą.