Polityka bezpieczeństwa

Ochrona danych osobowych

W oparciu o jakie przepisy prawa przetwarzane są Państwa dane osobowe?

1. Zasady dotyczące ochrony danych osobowych (dalej ODO) zostały określone między innymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO), ustawie o ochronie danych osobowych w porządku krajowym oraz w ustawach specjalnych (lex specialis) również w porządku krajowym.

Kto jest Administratorem Państwa danych osobowych?

2. Zgodnie z art. 12 i 13 RODO, czyli prawem do bycia poinformowanym, informujemy, iż Administratorem danych osobowych jest SIL-PRO BLOCZKI SILIKATOWE SP. Z O.O. Godzikowice 50M, 55-200 Oława.

Z kim mogą Państwo skontaktować się w sprawie ochrony danych osobowych?

2) Zapytania w sprawie ochrony danych osobowych prosimy kierować na adres odo@sil-pro.pl.

W jakich celach mogą być przetwarzane Państwa dane osobowe?

 

3) Informuje się, iż podane dane osobowe przetwarzane są lub mogą być w następujących celach:

a) wysyłanie informacji handlowych w tym marketingowych drogą elektroniczną lub telefoniczną w odniesieniu do produktów własnych i usług. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 a) RODO) lub przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem (art. 6 ust.1 f) RODO). Prawnie usprawiedliwionym celem jest wiążąca strony umowa lub realizacja biznesowa,

b) w celach kontaktowych, czyli udzielania odpowiedzi, informacji zwrotnej na zadawane przez Państwa pytania w sprawach związanych z naszymi produktami lub usługami,

c) w celach rekrutacyjnych, czyli w przypadku otrzymania aplikacji o pracę. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 a) RODO) lub przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze; (art. 6 ust.1 c) RODO) – wynika z przepisów prawa zgodnie z Kodeksem Pracy,

d) w celach związanych z realizacją postanowień umowy gdzie przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust 1 c) RODO).

Czy Państwa dane osobowe są udostępniane lub powierzane?

3) Informuje się, iż Państwa dane osobowe mogą być przekazywane odbiorcom danych, organom lub podmiotowym publicznym na mocy obecnie obowiązujących przepisów prawa oraz mogą być powierzane do przetwarzania na mocy art. 28 RDODO (Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych – podmiot przetwarzający, inaczej procesor). Administrator danych podejmuje współpracę wyłącznie z takimi podmiotami, które spełniają wymogi z RODO i wdrożyły właściwe środki techniczne i organizacyjne w celu zabezpieczenia powierzonych danych osobowych.

Przekazywanie Państwa danych osobowych do Państwa trzeciego (czyli poza EOG)

4) Informuje się, iż dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego. W przypadku przekazania danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy, takie przekazanie może odbyć się wyłącznie na zasadach określonych w art. 46, art. 47 lub 49 RODO.

Jak długo, zgodnie z zasadą czasowości, będą przetwarzane Państwa dane osobowe?

5) Informuje się, iż:

a) w przypadku zgody na otrzymywanie informacji handlowej w tym marketingowej drogą elektroniczną lub telefoniczną w odniesieniu do produktów własnych i usług własnych, przez czas nieokreślony do momentu zgłoszenia sprzeciwu. Wycofanie zgody w przypadku otrzymywania informacji handlowej w tym marketingowej w odniesieniu do produktów własnych i usług własnych możliwe jest w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

b) w przypadku danych osobowych pozostawionych w celach kontaktowych, do momentu udzielenia Państwu wyczerpujących informacji na otrzymywane zapytania,

c) w przypadku prowadzenia procesu rekrutacyjnego, okres, przez który przetwarzane będą dane osobowe ustalany jest indywidualnie dla każdego procesu rekrutacyjnego i podany zostanie w ogłoszeniu rekrutacyjnym,

d) w przypadku umów, okres przetwarzania danych osobowych wynika z postanowień zawartych w umowie oraz z przepisów obowiązującego prawa.

 

Jakie prawa przysługują osobie, której dane dotyczą?

6) Informuje się o prawie do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych.

Kto jest organem nadzorczym?

7) Informuje się o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2 w Warszawie (z późniejszymi zmianami tj. do Urzędu Ochrony Danych).

W jakich okolicznościach podanie danych jest wymogiem a kiedy jest dobrowolne?

8) Informuje się, że podanie danych osobowych jest:

a) dobrowolne, przy czym niepodanie danych osobowych w celu otrzymywania informacji handlowych w tym marketingowych w odniesieniu do produktów własnych i usług własnych drogą elektroniczną lub/i telefoniczną będzie skutkowało brakiem możliwości realizacji tych celów.

b) w przypadku przetwarzania danych osobowych w celach kontaktowych, podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niepodanie danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości kontaktu zwrotnego z osobą, której dane dotyczą,

c) w przypadku prowadzenie procesu rekrutacji, podanie danych ma charakter ustawowy (Kodeks Pracy) oraz dobrowolny, gdzie niepodanie danych osobowych zawartych w ogłoszeniu rekrutacyjnym może skutkować nieuwzględnienia osoby w procesie rekrutacyjnym,

d) w przypadku umów, podanie danych osobowych jest warunkiem umownym, gdzie niepodanie danych osobowych będzie skutkował brakiem możliwości zawarcia umowy oraz realizacji postanowień w niej zawartych.

 

Informacje o zautomatyzowanym przetwarzaniu w tym profilowaniu

9) Informujemy, iż wchodząc na stronę internetową Administratora danych, mogą Państwo podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu na zasadach określonych w art. 22 RODO. Informujemy, iż profilowanie może odbywać się z wykorzystaniem takich narzędzi jak, pliki cookies (informacje o zasadach profilowania: http://www.silpro.pl/cookies) lub Google Analytics: (informacje o zasadach profilowania: https://www.google.com/analytics/terms/pl.html). Informujemy, iż przesłanką prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby, której dane dotyczą. Informujemy, iż profilowanie podejmowane jest w celu przygotowania dla Państwa dedykowanej oferty, które nie powoduje negatywnych konsekwencji dla osoby, która podlega profilowaniu.

Jakie jest źródło pochodzenia danych?

10) Dane osobowe przekazywane są bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą. W przypadku, gdy dane osobowe pozyskiwane są niebezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, wówczas informujemy o źródle pochodzenia danych.

Jak zabezpieczamy dane osobowe?

11) Informujemy, iż Administrator danych wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.